جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت یک زبان برنامه نویسی شی گرا است.

مثال

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript";

در مثال بالا، محتویات المان با آدرس “demo” تغییر کرد.

مثال

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "My First JavaScript";
</script>

و برای فراخوانی در فایل HTML خود به این شکل تابع را فراخوانی میکنیم.