سی اس اس CSS

css زبانی برای تغییر ظاهر گرافیکی تگ های html است.

مثال

body {
  background-color: lightblue;
}

h1 {
  color: white;
  text-align: center;
}

p {
  font-family: verdana;
  font-size: 20px;
}

در مثال بالا، ظاهر بدنه و هدینگ و پاراگراف اختصاصی شده است.

External CSS

<head>
<link rel="stylesheet" href="mystyle.css">
</head>

برای فراخوانی یک فایل CSS از خارج از فایل HTML